6 ابزار برتر هوش تجاری (BI) برای سال 2024

Tableau، Power BI، Qlik Sense، Domo، Looker، SAS: تحلیل داده، داشبورد تعاملی.