آموزش تبلو Tableau Prep – بخش 2

آموزش تبلو (Tableau perp) - اکنون که فایل های داده را در تبلو بارگذاری کرده اید، همه فایل ها را با هم ترکیب کنید.