مهارت های داده خود را با مسیر سواد داده در Trailhead بهبود دهید

با ساختن مسیر سواد داده Data Literacy خود در Trailhead شروع به ایجاد مهارت های داده ای خود به صورت رایگان کنید.