سواد داده کلید تصمیم گیری بهتر، نوآوری های داده محور