تصمیم گیری های موثر بواسطه سواد داده Data Literacy

سواد داده data literacy یعنی اینکه یک فرد دارای مهارت استفاده از داده ها باشد.