روشی سریع و آسان برای قراردادن تبلو Tableau در برنامه ها و پورتال ها

معرفی Tableau Embedding API v3 به عنوان ابزار توسعه ‌دهنده جهت قراردادن سریع نرم افزار تبلو Tableau