نحوه فعال کردن تجزیه و تحلیل Tableau Self-service در برنامه خود

بیاموزید که چگونه با استفاده از Tableau Embedded Analytics، هر برنامه را به یک برنامه تجزیه و تحلیل تبدیل کنید و تجربه سلف سرویس خود را با Embedded Web Authoring افزایش دهید.