Tableau For Industries

تجزیه و تحلیل حوزه خرده فروشی

تقاضا را پیش بینی کنید، اختلالات زنجیره تامین را کاهش دهید، و یک منبع واحد از حقیقت برای داده های مشتری بسازید.

Consumer Goods

Consumer goods analytics

چابکی زنجیره تامین و تسریع رشد با هوش داده

910713

Insurance analytics

مدیریت ریسک با بینش مبتنی بر داده

تجزیه و تحلیل خرده فروشی

Retail analytics

نقاط داده های کلیدی را کشف و تجسم کنید، تقاضا را پیش بینی کنید، و اختلالات زنجیره تامین را کاهش دهید

10 داشبورد خرده فروشی برتر برای عملکرد بهتر

با 10 داشبورد که خرده فروشان برای ایجاد ارزش تجاری و توسعه مزیت های رقابتی استفاده می کنند تعامل داشته باشید.

تجربه شرکت های معتبر دنیا در حوزه خرده فروشی

REI یک تجربه خرده فروشی شخصی با Tableau ارائه می دهد

دریابید که چگونه REI از بینش های Tableau برای ارائه تجربه مشتری بهتر و شخصی تر استفاده می کند.

تسکو با داده های زنجیره تامین در Tableau فروش خود را افزایش می دهد

بیاموزید که چگونه تسکو از تجسم داده های زنجیره تامین برای پیش بینی های دقیق تر و ایجاد تجربه مشتری بهتر با بهبود در دسترس بودن و کیفیت محصول استفاده می کند.

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری