تگ - Tableau Cloud

تبلو کلود چیست؟

راه حل کاملاً مدیریت شده و مبتنی بر فضای ابری را مشاهده کنید که تصمیمات هوشمندتر را با تجزیه و تحلیل سریع، انعطاف پذیر و آسان با Tableau Cloud می گیرد. کمک به همه برای موفقیت با داده ها همیشه بخشی از سیاست تبلو بوده است و این شامل سرمایه گذاری در پلتفرم ما برای حمایت از افراد و سازمان...