Tableau For Industries

تجزیه و تحلیل دارویی

با تجزیه و تحلیل هایی که شفافیت، چابکی و نوآوری را در سراسر زنجیره ارزش به ارمغان می آورد، زمان ارزش گذاری را تسریع کنید.

603764-200

Medical device analytics

مدیریت زنجیره تامین را بهبود ببخشید

استراتژی های داده برای ارائه سرعت و چابکی درحوزه پزشکی

Pharmaceutical analytics

از تجزیه و تحلیل بصری نرم افزار تبلو Tableau برای تصمیم گیری با ضریب اطمینان بالا و ارائه نتایج دقیق و درمان نجات دهنده استفاده کنید.

تجربه شرکت های معتبر دنیا در حوزه داروسازی

شرکت بایر با Tableau به عملیات شفاف دست می یابد

بیاموزید که چگونه Bayer از Tableau برای کمک به تنظیم استراتژی ها، مدیریت عملیات خود و سرعت بخشیدن به چرخه های گزارش استفاده می کند.

برخی از مشتریان محترم ما در حوزه خدمات پزشکی

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری