Tableau For Industries

تجزیه و تحلیل حوزه تجهیزات پزشکی

با تجزیه و تحلیل هایی که شفافیت، چابکی و نوآوری را در سراسر زنجیره ارزش به ارمغان می آورد، زمان ارزش گذاری را تسریع کنید.

603764-200

Pharma analytics

مدیریت زنجیره تامین را بهبود ببخشید

استراتژی های داده برای ارائه سرعت و چابکی درحوزه پزشکی

Medical device analytics

فروش مجازی را بهینه کنید، مدیریت زنجیره تامین را بهبود بخشید، و با پلتفرم تحلیلی پیشرو در جهان، تحول بی‌پایان کسب‌وکار را تحقق بخشید.

تجربه شرکت های معتبر دنیا در حوزه تجهیزات پزشکی

شرکت بیوتکنولوژی Novozymes تیم های فروش را با تجزیه و تحلیل بصری توانمند می کند

بیاموزید که چگونه تیم های فروش Novozymes از داشبوردهای تلفن همراه برای ایجاد روابط با مشتری، افزایش درآمد و کاهش 90 درصدی زمان گزارش استفاده می کنند.

CooperVision با شناسایی فرصت ها از داده ها باعث رشد منطقه ای می شود

بیاموزید که چگونه CooperVision با به حداقل رساندن مبادلات و بازده، عملیات تجاری را بهینه کرد و هزینه ها را کاهش داد.

برخی از مشتریان محترم ما در حوزه خدمات پزشکی

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری