بررسی اصالت لایسنس تبلو Tableau

آماتک تنها ارائه دهنده لایسنس اصلی تبلو در ایران با سابقه 1 دهه میباشد.