از قابلیت Dynamic Zones در نرم افزار تبلو Tableau بهره ببرید

با قابلیت Dynamic Zone در نرم افزار تبلو Tableau می‌توانید مناطق را بر اساس مقدار یک فیلد یا پارامتر پنهان یا آشکار کنید.