پشته داده(Data Stack) چیست و چگونه بر تجزیه و تحلیل تاثیر می گذارد؟