اتصال تبلو Tableau به SQL Server

مراحل اتصال نرم افزار تبلو Tableau به SQL Server و نحوه استفاده از داده های موجود در جداول SQL