داده کاوی Data Mining چیست؟

داده کاوی Data Mining فرآیند درک داده ها از طریق پاکسازی داده های خام است.