استفاده از R در نرم افزار تبلو Tableau

هدف اصلی این مقاله نمایش نحوه استفاده از R در کنار نرم افزار تبلو Tableau است.