مقدمه ای بر زبان طبیعی (NLP) برای هوش تجاری (BI)

در این مقاله به برخی از موارد مشترک پردازش زبان طبیعی (NLP) با هوش تجاری (BI) پرداخته میشود.