هوش تجاری : از تحلیل داده تا تصمیم‌گیری

هوش تجاری (BI) تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر مدیران با استفاده از فناوری است.