قابلیت های جدید نرم افزار تبلو Tableau 2022.3

جدیدترین نسخه نرم افزار تبلو 2022.3 Tableau قابلیت‌های جدیدی را ارائه می‌کند.