آشنایی با شتاب دهنده های نرم افزار تبلو Tableau

Tableau Accelerators داشبوردهای آماده استفاده ای هستند که می توانید با داده های خود ترکیب کنید.