ذخیره زمان در تبلو دسکتاپ (Tableau Desktop)

بررسی نکات مهم، جهت مدیریت و ذخیره زمان در نرم افزار تبلو دسکتاپ (Tableau Desktop)