ایجاد ابزار Worldle Practice در نرم افزار تبلو Tableau

هنگام ایجاد یک Tableau Center of Excellence، نشان دادن قدرت ابزار تبلو با استفاده از بازی‌ها اغلب مفید است.