راهنمای اتصال به منابع داده در نرم افزار تبلو Tableau

نسخه‌های جدید نرم افزار تبلو Tableau کانکتور های بهینه شده برای اتصال به منابع داده ای دارد