چرا تبلو (Tableau) مهمترین ابزار برای تجسم داده است؟

ابزارهای مختلفی برای تجسم داده ها وجود دارد که به ارائه تجسم ها به شیوه ای بسیار ساده کمک می کند.