استفاده از Mapbox سفارشی در تبلو (Tableau)

نحوه وارد کردن و استفاده از سبک های Mapbox سفارشی در نرم افزار تبلو Tableau