راهنمای ساخت چند مدل نقشه (MAP) در نرم افزار تبلو Tableau

شما می توانید چندین نوع مختلف نقشه برای تحلیل جغرافیایی خود درنرم افزار تبلو Tableau بسازید.