راهکار حل شکاف سواد داده توسط انجمن های داخلی

مشکلات سواده داده و راهکارهای حل آن توسط انجمن های داده که توسط تیم تبلو Tableau منتشر شده است.