ویژگی جدید تبلو (Tableau 2023.1) – قابلیت Dynamic Axis Titles

این قابلیت تبلو به کاربران امکان می دهد ازعناوین محوری برای تغییر بر اساس پارامترها بهره مند شوند.