MAP چگونه به ما در درک جهان کمک می‌کند

نقشه map به ما کمک می‌کند پاسخ دهیم داده‌ها در کجا قرار دارند و چگونه توزیع می‌شوند.