ایجاد نمودارهای واحد در نرم افزار تبلو (Tableau)

من شخصاً استفاده از نمودار واحد تبلو tableau را برای انتقال تأثیر گذار دوست دارم.