پاسخ به سوالات داده با Map در نرم افزار تبلو Tableau

بررسی نقشه‌های موجود Map در نرم افزار تبلو Tableau و نشان دادن زمان مناسب برای تجسم داده‌ها.