بررسی روابط فضایی در نرم افزار تبلو Tableau

در نرم افزار تبلو Tableau، اضافه کردن چندین لایه داده در بالای یک نقشه map برای دیدن آسان الگوها آسان است.