تگ - Data Stack

پشته داده(Data Stack) چیست و چگونه بر تجزیه و تحلیل تاثیر می گذارد؟

ما در مورد سازمان‌هایی که تحت «نوسازی داده‌ها» قرار می‌گیرند زیاد می‌شنویم تا بیشتر داده‌محور شوند. اساساً معنای آن این است که این سازمان‌ها تشخیص داده‌اند که ابزارهای داده قدیمی در حل مشکلات داده‌های مدرن خیلی خوب نیستند. آن‌ها در حال انتقال داده‌ها به خارج از پایگاه‌های داده اصلی قدیمی هستند و در همان زمان، سیستم‌های قدیمی را با...