بررسی محیط کاری نرم افزار تبلو Tableau Prep Builder

فضای کاری نرم افزار تبلو Tableau Prep شامل صفحه connection است که در آن به منابع داده خود متصل می شوید.