ویژگی لایه نقشه map چندگانه در تبلو (Tableau)

تبلو (Tableau) ویژگی نقشه چند لایه را به دنیای تجسم داده ها معرفی کرد.