مبانی تبلو Tableau Relationships: لایه های فیزیکی و منطقی

تبلو Tableau Relationships بر روی اصول مبانی کارمی‌کنند که آن را لایه منطقی می‌نامیم