نمودار Waterfall Chart در نرم افزار تبلو Tableau

نمودار آبشار Waterfall Chart در تبلو Tableau مدلی از تجسم داده است.