آموزش تبلو Tableau Prep – بخش 3

پس از تصمیم گیری در مورد مجموعه داده ها گام بعدی داده ها را با اعمال تمیز کردن، شکل دهی و ترکیب بررسی و اقدام کنید.