منابع داده Embedding و Published در تبلو Tableau

مقایسه 2 منبع داده Published و Embedding در نرم افزار تبلو Tableau