مقایسه پلتفرم های Qlick Sense و Power BI با نرم افزار تبلو Tableau

در این مقاله به مقایسه برخی از قابلیت های کاربردی نرم افزار تبلو Tableau با پلتفرم های Power BI و Qlik Sense میپردازیم .