در نسخه جدید تبلو پرپ، می توانید خروجی داده ها را در دیتابیس های مختلف ذخیره نمایید.