قابلیت جدید تبلو 2023.1 – Tableau Accelerator Data Mapper

این داشبوردهای تبلو Tableau نقطه شروع عالی برای پروژه های جدید هستند