شاخص های کلیدی (KPI) را با Tableau Metrics ردیابی کنید

شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI یک فرد ممکن است لزوماً آن چیزی نباشد که شخص دیگر باید روی آن تمرکز کند.