12 کتاب عالی درباره تجسم داده (Data Visualization)

تجسم داده (Data Visualization) به معنای تبدیل داده‌های عددی و آماری به شکل‌ها و نمودارهای بصری است.