ساخت داشبورد در نرم افزار تبلو Tableau

اصول ساخت داشبورد ساده نرم افزار تبلو Tableau حاوی سه شیت