سواد داده

یک مسیرموفق برای سواد داده و بلوغ تحلیلی برای همه

همگام شدن با پیشرفت های سریع فناوری و حفظ مهارت های مرتبط هیچگاه دشوارتر از این نبوده است. از زمان شیوع بیماری کرونا در اوایل سال 2020، سازمان ها سرمایه گذاری بر روی داده ها، نوآوری و فناوری را دو برابر کرده اند تا افراد خود را به مهارت ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت در زمان های...