تگ - هیستوگرام

نحوه ایجاد هیستوگرام در Tableau,Excelو Google Sheets

یک هیستوگرام از میله‌ و یا ستون برای تجسم توزیع داده‌ها استفاه می‌کند تا بتواند اتفاقات بین طیفی از مقادیر را روی یک محور نمایش دهد. در حالی که هیستوگرام ها مانند نمودارهای میله ای به نظر می رسند، از این جهت متفاوت هستند که هر میله، بازه ای از مقادیر یک متریک است. به این میله ها، ستون...