مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تعهد یک شرکت در مدیریت اثرات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی عملیات خود به صورت مسئولانه و مطابق با انتظارات عمومی است.
مسئولیت اجتماعی شرکتی، یک مدل تجاری خودتنظیمی است که به شرکتها کمک می کند تا در قبال خود، ذینفعان و عموم مردم پاسخگو باشند. با انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها، که شهروندی شرکتی نیز نامیده می شود، شرکت ها می توانند از نوع تأثیر آنها بر همه جنبه های جامعه، از جمله اقتصادی، اجتماعی و محیطی آگاه شوند.

مفهوم و دامنه مسئولیت اجتماعی شرکتها در گذشته اخیر با شیوع بیماری جدید کروناویروس (COVID-19) به طور تصاعدی افزایش یافته است و تعداد افراد مبتلا به ویروس و تاثیر آن بر CSR، چشم انداز مشاغل را به سمت جامعه در سراسر جهان تغییر داده است.
اخلاق تجاری بخشی از اخلاق کاربردی است که اصول اخلاقی و مشکلات اخلاقی یا اخلاقی ناشی از محیط کسب و کار را بررسی می کند. ISO 26000 استاندارد بین المللی شناخته شده برای CSR است.

شرکت آماتک نیز در این زمینه افتخار داشته است که هم راستا با اهداف عالی کشور  نقش خود را به عنوان یکی از شرکهای حوزه BI در قبال جامعه نیز انجام دهد و به همین منظور، وظایف و تعهداتی را در این خصوص تعریف و اجرا کرده است.

Corporate Social Responsibility

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) نامیده می شود

به جهان نشان می دهد که شما به عنوان یک شرکت فراتر از خود و منافع شخصی خود فکر می کنید.

کمک هزینه درمان کودکان دارای آسیب بینایی
حامی کودکان کار
کمک هزینه به آسایشگاه خیریه کهریزک