پیشرو در عرصه BI

برای ۶ سال متوالی نرم افزار تبلو Tableau ، حائز رتبه ی برتر شد.

جوایزبین المللی Tableau

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images